Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.pastyikremy.pl
(obowiązuje od 01.01.2023r.)§ 1.
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie (konsument, przedsiębiorca, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) poprzez złożenie Zamówienia w sklepie internetowym www.pastyikremy.pl;

2) Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez Spółkę CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: www.pastyikremy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży) nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) Sprzedawca - Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419 i będąca właścicielem Sklepu;

6) Umowa – Umowa sprzedaży lub dostawy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1360 z późn. zm.), zawarta na odległość z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą lub Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia  30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.), zawarta na odległość z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą;

7) Towar – rzecz ruchoma (produkt) prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Umowy, szczegółowo określona w Zamówieniu;

8) Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;

9) Funkcjonalność - zdolność Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jego przeznaczenia;

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz Cenę;

11) Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 16) ), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'';

12) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.pastyikremy.pl.


§ 2.
Informacje o Sprzedawcy

Dane identyfikujące Sprzedawcę są następujące:
1) firma Sprzedawcy: CHEMITECH Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS;
3) numer, pod którym Sprzedawca został zarejestrowany: 270406.


§ 3.
Kontakt ze Sprzedawcą

1. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących adresów i danych kontaktowych:
1) adres przedsiębiorstwa: 30-614 Kraków, ul. Cechowa 51;
2) adres poczty elektronicznej: sklep@pastyikremy.pl
3) numer telefonu/faksu: (12) 659 94 49/(12) 659 94 48/690 000 581


§ 4.
Wymogi techniczne

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. przeglądarka internetowa
   a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej
   b.) Safari 5.1.10 lub nowszej
   c.) Firefox w wersji 15.0.1 lub nowszej
   d.) Google Chrome 8
2. włączona obsługą appletów Javy, JavaScript
3. akceptacja Cookies
4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x786 pikseli.


§ 5.
Towary

1. Asortyment Towarów dostępnych w Sklepie to kosmetyki hotelowe, uchwyty, dozowniki, akcesoria oraz artykuły z podobne.
2. Cena za Towar wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT (cena brutto).
3. Na ostateczną cenę Zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy (koszt przesyłki) określony na stronach Sklepu.
4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty należności, przewyższającej uzgodnioną cenę, obejmującą elementy określone w ust. 3, Sklep poinformuje Klienta o powyższym fakcie. Obciążenie Klienta będącego Konsumentem dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.


§ 6.
Warunki korzystania z serwisu

1. Właścicielem Sklepu internetowego www.pastyikremy.pl jest Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419.
2. Realizacja umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, który jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344 z późn. zm.).
4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.pastyikremy.pl oznacza zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem, akceptację przez Klienta Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego www.pastyikremy.pl nie stanowią oferty CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


§ 7.
Składanie zamówień w Sklepie

1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.
4. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”/”Zamawiam i Płacę”.
5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
7. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone Zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze Sklepem w sposób telefoniczny.
8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia przez Sklep i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
10. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8.
11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
12. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez Klienta przy rejestracji lub telefonicznie.
13. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.


§ 8.
Ceny

1. Sprzedawca w miejscu sprzedaży detalicznej uwidacznia cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru Sprzedawca, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
3. Jeżeli dany Towar są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
4. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, Sprzedawca, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania.


§ 9.
Dostawa

1. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze, z wyjątkiem Towarów z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
2. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
3. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży i dostawy (paragon lub faktura VAT – wedle dyspozycji Klienta).
4. Paczki wysyłane będą firmą kurierską DPD. Jeśli Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Klienta firmę kurierską.
5. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy) będącego przedmiotem Umowy sprzedaży wolnego od wad.
7. Klient powinien sprawdzić zawartość doręczonej przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań oraz zgodności przesyłki ze złożonym Zamówieniem.
8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę wiadomością e-mail do Biura Obsługi Klienta.
9. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.
10. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z Zamówieniem.
11. Postanowienie ust. 9 zdanie trzecie stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.


§ 10.
Płatności

1. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
1) przelewem - na konto podane po złożeniu Zamówienia;
2) za pobraniem - przy odbiorze przesyłki;
3) gotówką - przy odbiorze osobistym.
2. Klient może także wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Klienta będącego Konsumentem na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy – najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową przez Klienta będącego Konsumentem.
5. Jeżeli Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta będącego Konsumentem, o której mowa w ust. 4, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Klient będący Konsumentem musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.


§ 11.
Reklamacje


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 11.1.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy sprzedanej) wolnego od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną w przepisach art. 5561 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
3.Wada polega na niezgodności Towaru (rzeczy sprzedanej) z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient  poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
4) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
4. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
5. Towar dotknięty jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Reklamację Klient zgłasza Sprzedawcy pisemnie opisując zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
8. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do miejsca oznaczonego w Umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie - do miejsca, w którym rzecz (Towar) została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione,  Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar z się znajduje.
12. Postanowienia ust. 11 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
13. Sprzedawca rozpatrzy żądanie reklamacyjne w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7.
14. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
15.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
17. W terminie określonym w ust. 16 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
18. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
19. Klient  może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
20. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową.
21. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

§ 11.2.

1.W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Klienta będącego Konsumentem, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).
2.Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem, o którym Klient będący Konsumentem powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem o zawarciu Umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi będącemu Konsumentem przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Klient będący Konsumentem, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta będącego Konsumentem wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient będący Konsumentem go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
12. Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta będącego Konsumentem Towar na swój koszt.
13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
14. Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 11-13;
3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-14;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będący Konsumentem.
16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
17. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o obniżeniu ceny.
18. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
19. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta będącego Konsumentem wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient będący Konsumentem zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
20. W razie odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.  Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
22. Klient będący Konsumentem może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 8-21.
23.Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
24. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 23, uważa się, że uznał reklamację.
25. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść dla Klienta będącego Konsumentem jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem Umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona lub w porównywalny sposób.
26. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Klienta będącego Konsumentem niż określone w ust. 8-14.
27.Postanowienia ust. 1-26 niniejszego paragrafu, dotyczące Klienta będącego Konsumentem, mają zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem postanowień dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
28. Przedsiębiorca uprzywilejowany, o którym mowa w ust. 27, nie korzysta z ochrony i uprawnień przysługującym Klientom będącym Konsumentami, przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli zawarta ze Sprzedawcą Umowa posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
29. Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
30. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową.
31. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.§ 11.3.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta będącego Konsumentem rezultatu, Klient będący Konsumentem może skorzystać m.in. z:
1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów, przy czym więcej szczegółowych informacji Klient będący Konsumentem może uzyskać na stronie: https://www.uokik.gov.pl./;
4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 12.
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 14 i ust. 15.
2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem, na piśmie, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; lub
b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem składa Sprzedawcy.
4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną. W związku z powyższym Klient będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 6.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy - Umowę uważa się za niezawartą.
9. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z tym zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem, zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 10 in fine nie ma zastosowania.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Klient będący Konsumentem zwróci Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam Towar odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
14. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
15. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
16. Jeżeli Towar dostarczono Klientowi będącemu Konsumentem do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
17. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
18. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
20. Przedsiębiorca uprzywilejowany, o którym mowa w ust. 19, nie korzysta z ochrony i uprawnień przysługującym Klientom będącym Konsumentami przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli zawarta ze Sprzedawcą Umowa posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 13.
Dane osobowe

1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane Klientów są przechowywane i przetwarzane przez Sklep zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej (Dostawcy) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest Sprzedawca.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.
7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.


§ 14.
Postanowienia końcowe

1. Sklep może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty.
2. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
3. Sprzedawca nie podejmuje działań w celu zapewnienia aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.
4. Regulamin niniejszy dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn.zm.);
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1360 z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 344 z późn.zm.);
4) ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 178 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz. 1823).
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.  i ma zastosowanie do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru zawartych od dnia 01.01.2023r.


Załącznik Nr 1
do RegulaminuPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa: po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach - po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z Towarów; zaś w przypadku  umowy o regularne dostarczanie Towaru/Towarów przez czas oznaczony - po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z Towarów.
W przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, o którym mowa powyżej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W przedmiotowej informacji proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient będący Konsumentem otrzymał  Towary w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Załącznik Nr 2
do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, numer telefonu/faksu: (12) 659 94 49/(12) 659 94 48/690 000 581, e-mail: sklep@pastyikremy.pl;

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Koszyk 0 Koszyk

Brak produktów

Darmowa dostawa! Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Ceny zawierają podatek

Sprawdź

Follow us on Facebook