Regulamin

Warunki korzystania z serwisu

§ 1.

1. Właścicielem Sklepu internetowego www.pastyikremy.pl jest Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419.

2. Realizacja umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pastyikremy.pl odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, który jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z późn. zm.).

4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.pastyikremy.pll oznacza zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem, akceptację przez Klienta Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. przeglądarka internetowa

  a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej

  b.) Safari 5.1.10 lub nowszej

  c.) Firefox w wersji 15.0.1 lub nowszej

  d.) Google Chrome 8

2. włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript

3. akceptacja Cookies

4. minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x786 pikseli.

6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego www.pastyikremy.pl nie stanowią oferty CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym www.pastyikremy.pl;

2. Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez Spółkę CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: www.pastyikremy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej (umowy sprzedaży) nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Przedsiębiorca - Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419 i będąca właścicielem Sklepu;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.), zawarta na odległość z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą;

6. Towar – rzecz ruchoma (produkt) prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3.

Klienci mogą kontaktować się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem następujących adresów i danych kontaktowych:

1. Adres przedsiębiorstwa: 30-614 Kraków, ul. Cechowa 51;

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@pastyikremy.pl

3. Numer telefonu/faksu: (12) 659 94 49/(12) 659 94 48.

§ 4.

1. Asortyment Towarów dostępnych w Sklepie to kosmetyki hotelowe, uchwyty, dozowniki, akcesoria oraz artykuły z podobne.

2. Cena za Towar wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT (cena brutto).

3. Na ostateczną cenę Zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy (koszt przesyłki) określony na stronach Sklepu.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty należności, przewyższającej uzgodnioną cenę, obejmującą elementy określone w ust. 3, Sklep poinformuje Klienta o powyższym fakcie. Obciążenie Klienta będącego Konsumentem dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

§ 5.

1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8-16.

4. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”/”Zamawiam i Płacę”.

5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Przedsiębiorcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

6. Fakt złożenia przez Klienta Zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przez Klienta przy składania Zamówienia.

7. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone Zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze Sklepem w sposób telefoniczny.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia przez Sklep i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.

10. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

12. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez Klienta przy rejestracji lub telefonicznie.

13. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

§ 6.

1. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze z wyjątkiem Towarów z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.

2. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.

3. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży i dostawy (paragon lub faktura VAT – wedle dyspozycji Klienta).

4. Paczki wysyłane będą firmą kurierską. Jeśli Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Klienta firmę kurierską.

5. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy) będącego przedmiotem Umowy sprzedaży wolnego od wad.

7. Klient powinien sprawdzić zawartość doręczonej przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań oraz zgodności przesyłki ze złożonym Zamówieniem.

8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Przedsiębiorcę wiadomością e-mail do Biura Obsługi Klienta.

9. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.

10. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z Zamówieniem.

§ 7.

1. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

1. przelewem - na konto podane po złożeniu Zamówienia;

2. Za pobraniem - przy odbiorze przesyłki;

3. Gotówką - przy odbiorze osobistym.

2. Klient jest każdorazowo informowany przez Przedsiębiorcę na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Klienta będącego Konsumentem na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Przedsiębiorcę – najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową przez Klienta będącego Konsumentem.

§ 8.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru (rzeczy) wolnego od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

3. Reklamację Konsument zgłasza Przedsiębiorcy pisemnie opisując zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towaru.

4. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Przedsiębiorcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przedsiębiorcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Przedsiębiorca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Przedsiębiorca.

5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem na równi z zapewnieniem Przedsiębiorcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Producent nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Przedsiębiorcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostawy pokrywa Przedsiębiorca.

10. Przedsiębiorca rozpatrzy żądanie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu uznaje się, iż żądanie Konsumenta Przedsiębiorca uznał za uzasadnione.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zastosowanie znajduje postanowienie § 9 ust. 8.

§ 9.

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 13.

2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem, na piśmie, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem składa Przedsiębiorcy.

4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy - Umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania.

9. Jeżeli Przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem, zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 8 in fine nie ma zastosowania.

10. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem.

11. Klient będący Konsumentem zwróci Towar Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam Towar odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

12. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Przedsiębiorcy.

13. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10.

1. Sklep może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty.

2. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.

§ 11.

Klient będący Konsumentem Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 12.

1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Przedsiębiorcę.

2. Dane Klientów są przechowywane i przetwarzane przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

3. Przedsiębiorca przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej (Dostawcy) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy, o której mowa w ust. 2, jest Przedsiębiorca.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.

7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

§ 13.

1. Regulamin niniejszy dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017.

Polityka Prywatności

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie,

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną,

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera,

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez CHEMITECH Sp. z o.o. działalności gospodarczej,

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez CHEMITECH Sp. z o.o. działalnością gospodarczą;

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z CHEMITECH Sp. z o.o. przy realizacji usług,

b) dostawcom usług zaopatrującym CHEMITECH Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez CHEMITECH Sp. z o.o. oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CHEMITECH Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

* pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie CHEMITECH Sp. z o.o. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z CHEMITECH Sp. z o.o., ze stron internetowych www.chemitech.com.pl, www.higiena24.com, www.adacosmetics.pl.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b) w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

c) w celu subskrypcji do newslettera - przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

- po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do CHEMITECH Sp. z o.o.,

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

- z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług CHEMITECH Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

- subskrypcji newslettera,

- uczestnictwa w konkursach,

- udziału w ankietach.

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez CHEMITECH Sp. z o.o. Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: sklep@pastyikremy.pl


Koszyk 0 Koszyk

Brak produktów

Darmowa dostawa! Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Ceny zawierają podatek

Sprawdź

Follow us on Facebook